Mer informasjon

Utviklingsfondet er spesielt fornøyd med det økte fokuset på landbruk og matsikkerhet. 200 ekstra millioner er avsatt og dette vil øke til 500 millioner innen 2015. I tillegg får vi nå en egen strategi på landbruk og matsikkerhet. Det viser at utviklingsminister Heikki Holmås ikke er redd for å få jord under neglene. Han satser der det er viktig – for fattigfolk og på deres premisser, sier Kroglund.

Men det mangler fortsatt en oversikt over hva som er landbruksbistand, noe Utviklingsfondet har etterspurt over lang tid. Feltet er splittet på mange områder og det er fortsatt vanskelig å lese ut av budsjettene hvor penger skal, sier seniorrådgiver Aksel Nærstad.

Det satses fortsatt for lite på internasjonale landbruksorganisasjoner, sier Nærstad. Han peker på at det står lite eller ingenting om samarbeidsrelasjoner med småbønder og forskningsinstitusjoner, noe mye uavhengig forskning peker på vil gi store utviklingseffekter.

Utviklingsfondet hilser ellers den videre satsingen på kvinner i jordbruket velkomment, men er kritiske til at tilskuddet til organisasjonenes informasjonsarbeid står på stedet hvil.

Utviklingsfondet registrerer ellers at en av de store vinnerne på årets bistandsbudsjett er Norfund, som får en økning på 150 millioner

- Norfunds investeringer må bidra til et bærekraftig jordbruk. Norfunds investeringer må også støtte småskala og klimarobust jordbruk, sier Andrew Kroglund.

For mer informasjon:

Informasjons- og politikksjef Andrew Kroglund, 95139725, andrew@utviklingsfondet.no

Seniorrådgiver Aksel Nærstad, 48 25 82 85, aksel@utviklingsfondet.no

Pressebilder: http://utviklingsfondet.no/om-oss/presse/pressebilder/

Om Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har tretti års erfaring med å kombinere miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika