Etter mange år med nedgang øker antallet mennesker som sulter i verden. FN trekker fram klimaendringene som en viktig årsak til at den positive utviklingen har snudd og at matmangelen øker. 

Miljøet påvirkes av mange typer menneskelig aktivitet. Bønder merker miljø- og klimaproblemene i form av hyppigere og lengre tørkeperioder og flom på grunn av kraftig regnvær. Stigende temperaturer fører også til at plantesykdommer og skadedyr øker i omfang. Legger vi til ekstremvær, problemer med avskoging og ødelegging av matjord er det tydelig at miljø- og klimaproblemene som rammer småbønder er mange og komplekse. Særlig kritisk er dette for alle som er avhengige av det de selv dyrker for å få nok mat på bordet.

 

Urettferdige konsekvenser

Miljøproblemer hindrer ikke bare utvikling, de forsterker også eksisterende forskjeller. Et eksempel er manglende likestilling. Kvinner er viktige matprodusenter i utviklingsland og produserer mye av maten som spises. Selv om kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, har de gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. 
 
Kvinner har for ofte mindre og dårligere land, og dårligere tilgang til utdanning og yrkesopplæring, teknologi og kreditt for å investere i produksjonen sin. Selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de gjennomsnittlig lavere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. Når miljøproblemer og ekstremvær ødelegger avlingene blir det vanskeligere å produsere mat til familien. På grunn av omsorgsansvar kan kvinnene sjeldnere reise vekk for å skaffe nytt arbeid. Når kvinnene i tillegg har færre ressurser tilgjengelig er det ekstra utfordrende å gjøre de nødvendige tiltakene for å tilpasse seg problemene der de er.
 

De enkle løsningene

Selv om miljø- og klimaproblemene er mange, komplekse og påvirker mennesker ulikt, kan enkle løsninger gi store resultater.  Utviklingsfondet investerer en rekke tiltak for å gjøre folk bedre rustet til å produsere mat i møte problemene. Eksempler på slike tiltak er såkalte frøbanker og klimatilpassede landsbyer. I frøbankene kan bønder som mangler komme og låne frø. Har du fått avlinger ødelagt eller rammet av miljøproblemer får mulighet til å starte opp produksjonen igjen eller prøve ut nye sorter.  
 
Utviklingsfondet har også utviklet en egen modell for klimatilpasning, såkalte klimatilpassede landsbyer. Utviklingsfondet tilbyr opplæring og støtte, og legger til rette for at innbyggerne i de berørte landsbyene selv identifiserer sine utfordringer og bestemmer seg for hva de vil gjøre. Slik blir løsningene på miljø- og klimaproblemene tilrettelagt lokale forhold, og lokalbefolkningen får større eierskap til tiltakene.
 

Alle må med

Viktigst av alt: enkle løsninger krever inkludering. Utviklingsfondet jobber med å styrke kvinner og andre utsatte gruppers rettigheter, muligheter og deltakelse i alle våre prosjekter. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Å satse på kvinner er ikke bare viktig i seg selv, det er essensielt for å bekjempe sult og fattigdom i en tid preget av miljø- og klimaproblemer.