Verdensbanken slår fast at støtte til småskala bønder er den mest effektive måten å redusere fattigdom på. Men skal vi få bukt med fattigdom og miljøødeleggelse kan vi ikke bare gi bistand. Vi må drive politikk. Derfor er Utviklingsfondet også en politisk aktør, både nasjonalt og internasjonalt. Noe av det viktigste vi gjør er å tilrettelegge og støtte våre partnere i deres politiske påvirkningsarbeid, særlig på de nasjonale arenaene.

Sikker tilgang på mat

Matsikkerhet defineres som en situasjon der alle mennesker til enhver tid har tilgang til nok, sikker, næringsrik og kulturelt akseptabel mat, i store nok kvanta til å møte sine behov og å leve et sunt og aktivt liv. I tillegg må folk, lokale samfunn og land ha rett til å bestemme sin egen landbruksog matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset egne betingelser. Det handler om matsuverenitet. Det sikrer at jord, vann, frø, husdyr og biodiversitet styres med hensyn til de som produserer maten.

Dette arbeider vi for å oppnå, blant annet sammen med La Via Campesina, verdens største bondeorganisasjon. De representerer mange millioner bønder verden rundt. Vi står sammen med bøndene for å sikre global rettferdighet.

Miljø og utvikling henger sammen

Utviklingsfondet er både en miljøorganisasjon og en utviklingsorganisasjon. Miljø er en viktig del av alle prosjektene vi støtter. Politisk påvirkning handler om å se miljø og utvikling i sammenheng. Vi arbeider med flere FN-prosesser både nasjonalt og internasjonalt. Her er klimatoppmøtene som finner sted hvert år blant det viktigste. Vi har lykkes i å styrke våre partneres evne og muligheter til å delta. Flere av våre samarbeidspartnere har nå en viktig rolle i sine lands delegasjoner.

Vi følger også partsmøter i forbindelse med gjennomføringen av FNs Konvensjon for biologisk mangfold og FAOs internasjonale traktat for plantegenetiske ressurser, som tar vare på naturmangfoldet vårt både i naturen og i bondens åker. Gjennom å delta i Unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV), har vi fått til større åpning for deltakelse fra sivilsamfunn og bondeorganisasjoner. Alt i alt dreier vår deltakelse i disse prosessene seg om å endre internasjonal politikk til beste for den fattige bonden og hans familie.