Mange er svært fattige, og så mange som halvparten av alle som sulter i dag er småskala bønder. Skal verden klare å utrydde sult, er det her det må satses. Derfor har Utviklingsfondet fokus på småbonden. Vi jobber for og med bonden slik at de fattigste kan øke sin matproduksjon og bli selvdrevne, og for å utvikle og videreforedle planter slik at bøndene selv kan lede veien i utviklingen av kvalitetsprodukter.

Økt kvinnelig deltakelse er den sikreste måten å løfte flere mennesker ut av sult og underernæring. Foreldede samfunnsstrukturer som gir kvinner begrenset adgang til å eie egen jord gjør at de har færre muligheter til å finansiere investeringer. Det gir igjen mindre tilgang til kapital og moderne teknologi. Det å sikre kvinners tilgang til land, husdyr, utdanning, teknologi og økonomiske støtteordninger på lik linje med menn, kan i seg selv øke verdens matproduksjon betraktelig.

Dette er vekst som når de fattige direkte: i følge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vil dette løfte 100 til 150 millioner mennesker ut av sult. Utviklingsfondet jobber sammen med andre organisasjoner og regjeringer for å fjerne diskriminerende lover og fremme lik tilgang til ressurser og muligheter. Å oppnå likestilling i landbrukssektoren er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling, matsikkerhet og utrydde sult.

Kooperativer og organisering

Vi mener at en av de mest effektive måtene å støtte småbønders kamp for et mer verdig liv ligger i å styrke deres egen kapasitet til å få gjennomslag for sine krav. Støtte til organisering av bønder og sårbare grupper er derfor en viktig del av Utviklingsfondet programarbeid. Det holder ikke bare å øke matproduksjonen.

Opprettelse av kooperativer er viktig for å sikre småbøndenes tilgang til lokale og nasjonale markeder. Et eksempel på dette er opprettelsen av FECODESA (Federación de Cooperativas para el Desarrollo) i Nicaragua i 2007, sammen med vår partnerorganisasjon CIPRES. Bønder som er organisert i kooperativer får bedre tilgang på lokale og nasjonale markeder, oppdatert informasjon om prisen på deres produkter, støtte til å reise på markedsdager, bedre tilgang på kreditt og landbruksteknisk opplæring og oppfølging. Så langt har FECODESA nesten 5000 medlemmer på grasrotnivå. Det er vi stolte av.