Les alle innspillene

Utviklingsfondet har, etter invitasjon fra Regjeringen, kommet med innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om globalinsering og handel. Her er en kortversjon av våre innspill. Alle innspillene kan leses i dette dokumentet.

Vi setter stor pris at regjeringen i sin plattform understreker at den vil “Føre en samstemt utviklingspolitikk, hvor tiltak innen ulike sektorer i størst mulig grad trekker i samme retning.”  Vi mener det er svært viktig at dette ligger til grunn for stortingsmeldingen om globalisering og handel.

Norske myndigheter må selvsagt ivareta norske nasjonale interesser. Samtidig mener Utviklingsfondet at Norge i internasjonal handelspolitikk og i spørsmål knyttet til globalisering må spille på lag med verdens fattige, utviklingslandene og miljøet.

Innspill fra Sør

Utviklingsfondet mener det er veldig viktig å få innspill til stortingsmeldingen fra institusjoner og personer fra utviklingsland. Vi ber derfor regjeringen om å henvende seg til relevante institusjoner og personer for å få innspill både i arbeidet med meldingen og i en høringsrunde etter at meldingen er lagt fram.

Noen overordnede hensyn

Utviklingsfondet mener det er nødvendig å se på internasjonal handel og globalisering i lys av de største utfordringene verden står ovenfor; utryddelse av sult og fattigdom, stoppe klimaendringene og sikre miljøet.  Stortingsmeldingen bør gå konkret inn på hvordan internasjonal handel og prosesser knyttet til globalisering kan spille en positiv rolle i forhold til disse utfordringene og temaområdene, og hvordan en skal unngå at de bidrar til å opprettholde eller forverre situasjonen. 

Ikke bare handel

Globalisering omfatter mer enn internasjonal handel, og Utviklingsfondet mener der er viktig at stortingsmeldingen også tar opp andre områder enn handel. Vi mener meldingen bør omhandle blant annet overforbruk og ødeleggelse av naturressursene og klimaendringer. I tillegg burde den peke på hvilke prosesser og tiltak som er viktigst for å utrydde sult og fattigdom.

WTO må endres

Utviklingsfondet mener det er viktig med et multilateralt regelverk for internasjonal handel, og at Norge må holde fast på at et rettferdig handelsregime bare kan komme i stand gjennom en demokratisk institusjon hvor alle land kan bli hørt. Regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) har etter vår mening meget store svakheter.

Plurilaterale og bilaterale forhandlinger og avtaler

Utviklingsfondet er ikke prinsipielt i mot plurilaterale og bilaterale handelsavtaler, men mener de pågående forhandlinger om slike avtaler bryter med viktige prinsipper vi mener bør gjelde for internasjonale handelsavtaler.  Norge bør stoppe å forhandle slike avtaler. 

Regulering av finansmarkeder

Utviklingsfondet mener stortingsmeldingen må gå gjennom hvilke reguleringer nasjonalt og internasjonalt som bør innføres for at finansmarkedene skal kunne bidra til bærekraftig utvikling, utryddelse av sult og fattigdom, beskyttelse av miljøet og reduksjon av forskjellene mellom fattige og rike.