En av de lokale lederne i Via Campesina som hadde blitt drept av vold i hjemmet, ble minnet, og lederer fra store bondeorganisasjoner fra mange kanter i verden – menn og kvinner – hadde sterke appeller mot vold mot kvinner.

Machokulturen sitter dypt i store deler av verden, også i organisasjoner og folkelige bevegelser, og bondebevegelsen er intet unntak.  Det var derfor et modig skritt av Via Campesina da en på kongressen for fem år siden utfordret machkulturen og vedtok at kampen mot vold mot kviner skulle være et sentralt politisk tema for Via Campesina. Bevegelsen satte søkelys på den strukturelle volden i samfunnet, på kulturen i organisasjoner, og på den private volden mot og undertrykking av kvinner. Før selve kongressen ble det avholdt en egen kvinnekonferanse, og på kongressen nå følger en opp arbeidet.

Det er mange organisasjoner som sier og skriver at en ønsker å styrke kvinnenes posisjon, også i egen organisasjon, men det er ikke mange som praktiserer det like godt som Via Campesina. Halvparten av delegatene er kvinner, halvparten i den internasjonale og regionale ledelser er kvinner, listen over talere redigeres slik at det annenhver mann og kvinne, og minst halvparten av møteledere og paneldeltakere er kvinner.

Ungdommen er framtida

Gjennomsnittsalderen på bønder går opp i de fleste land i verden. I mange land nærmer den seg 60 år. Mange ungdommer flytter fra landsbygda og inn i byene, selv om det ikke er arbeid å få. De ser ingen framtid i landbruket.  Vi Campesina legger vekt på få fram ungdom i sine egne medlemsorganisasjoner og setter søkelyset på politikk og tiltak for å gjøre landbruket attraktivt for ungdom.  Egen ungdomskonferanse i forkant av kongressen og vekt på at det skal være mange unge delegater på kongressen, er deler av dette arbeidet.

Politiske prioriteringer

De viktigste diskusjonene på konferansen handler om hvilke politiske tema Via Campesina skal legge mest vekt på i årene framover.  Når denne artikkelen skrives, har debatten på kongressen om dette akkurat startet. Det er imidlertid ingen tvil om at kamp mot multinasjonale selskaper, landran, WTO og frihandelsavtaler vil stå sentralt når det bevegelsen vil slåss i mot, og at kampen mot vold mot kvinner på alle nivå i samfunnet og i familien fortsatt vil være et sentralt tema. Når det gjelder hva en vil arbeide for, er det ingen tvil om at følgende tema vil bli prioritert: arbeid for matsuverenitet, landbruksreformer, bønders rettigheter  og agroøkologisk landbruk.   Men det er flere tema på lista over viktige  tema, og det er mye å diskutere om hvordan det skal jobbes med hvert enkel tema.

Utviklingsfondet vil komme tilbake med flere inntrykk og rapporter fra Via Campesina sin 6. internasjonale kongress. Den kan også følges i tekst, bilder og film på http://viacampesina.org/en/