Les mer:

Når partene nå møtes til det syttende partsmøtet (COP17) til FNs rammeverkskonvensjon for klimaendringer, ser det dessverre ikke ut til at vi vil komme noe særlig videre på dette møtet heller. Kyoto-protokollen, som til nå har vært det mest håndfaste tiltaket for å redusere klimagassutslippene, utløper ved utgangen av 2012, og det haster med å bli enige om en ny avtale. På møtet i Durban er det avgjørende at de rike landene følger opp vedtakene fra forrige partsmøte, i Cancun i 2010, og enes om å kutte sine utslipp med 25-40% fra 1990-nivå innen 2020. Deretter burde det vedtas en plan for å oppjustere kuttambisjonene slik at det på neste partsmøte (COP 18) kan bli enighet om forpliktelser på over 40%.

– Vi har dessverre ingen tro på noen klimaavtale i Durban, men møtet er likevel viktig, ikke minst for våre partnere i Sør, sier informasjonssjef i Utviklingsfondet, Andrew P. Kroglund. Han leder Utviklingsfondets delegasjon på klimatoppmøtet.

Les mer om internasjonal klimapolitikk

Bærekraftig landbruk er en viktig del av klimaløsningen

Utviklingsfondets kjernevirksomhet er utviklingsprosjekter for sårbare bønder i land i sør. Det er disse bøndene vi kjemper for også på klimatoppmøter. Bønder lever i nær kontakt med naturen og er ofte de som rammes hardest når været endrer seg, enten det gir seg utslag i mer tørke eller store flommer. Solide utslippskutt er veldig viktig også for fattige bønder. På kort sikt er likevel klimatilpasning og finansiering av tilpasningstiltak spesielt viktig for denne sårbare gruppen.

Les mer om klimatilpasning

Utviklingsfondet med partnere jobber for at finansieringen av klimatilpassningstiltak ikke forbeholdes store prosjekter. Agro-økologiske og andre bærekraftige jordbruksteknikker er langt mer klimavennlig enn konvensjonelt jordbruk. Forhandlingene må derfor anerkjenne at omlegging til bærekraftig landbruk er et sentralt virkemiddel for å få ned utslippene. Dessuten må småbønder kunne få tilgang til de pengene som avsettes til klimatilpasning.

Det grønne klimafondet

I tillegg til å arbeide for en klimarobust matproduksjon håper Utviklingsfondet å bidra til en operasjonalisering av det grønne klimafondet, med en god fordeling mellom klimatilpasningsmidler og klimaforebyggende tiltak. Ikke minst blir det viktig å komme et skritt videre på veien mot å skalere opp finansieringen til fondet, fra 10 milliarder USD i 2012, til 100 milliarder dollar i 2020.

Utviklingsfondets arbeid i Durban

Under klimatoppmøtet i Durban jobber Utviklingsfondet tett sammen med våre partnerorganisasjoner fra land i sør. På den måten bidrar vi til å fremme perspektiver fra sør i forhandlingene. Et sentralt mål for Utviklingsfondets arbeid er å gjøre marginaliserte bønder og pastoralister bedre i stand til å tilpasse seg et endret klima. Våre partnere vil i Durban presentere gode løsninger for klimatilpasning på såkalte side events. Vår partner i Etiopia, Pastoralist Forum Ethiopia, vil presentere sine erfaringer med klimatilpasning som Utviklingsfondet også har dokumentert i rapporten Pastoral Pathways. Medlemmer av våre partnerorganisasjoner i Malawi, Honduras og Guatemala er blitt inkludert i sine lands offisielle delegasjoner til klimatoppmøtet. I tillegg er Gitte Motzfeldt, politisk rådgiver på klimaspørsmål i Utviklingsfondet, tatt inn i den utvidede norske forhandlingsdelegasjonen. Utviklingsfondet og våre partnere har med dette direkte adgang til fire lands delegasjoner på møtet i Durban – noe som øker mulighetene for at våre perspektiver blir hørt og tatt hensyn til.

– Utviklingslandene vil selv måtte ta ansvar for gjennomføring av klimatilpasningstiltak i egne land, og det haster, ettersom flere land allerede opplever effekten av klimaendringene. Uten et velfungerende sivilsamfunn vil ikke fattige land ha gode nok klimatilpasningsstrategier i felt, våre partnere er derfor viktige endringsagenter. Ved å delta i Durban opparbeider de seg mer kunnskap, og vil være i stad til å påta seg mer ansvar på hjemmebane framover. De blir også tatt mer på alvor av egne lands myndigheter, hevder Kroglund.

Kontakt Utviklingsfondet i Durban

Andrew Kroglund, leder for delegasjonen og mediekontakt. +47 951 39 725, andrew@utviklingsfondet.no

Gitte Motzfeldt, sitter i Norges utvidede forhandlingsdelegasjon, spesialist på klimatilpasning. +47 922 87 487, gitte@utviklingsfondet.no

I tillegg til Andrew Kroglund og Gitte Motzfeldt deltar også Aksel Nærstad, Anja Meland Rød og Knut Andersen fra Utviklingsfondet på klimatoppmøtet. Dessuten vil syv av Utviklingsfondets partnerorganisasjoner fra Sri Lanka, Etiopia, Malawi, Nepal, Honduras og Guatemala være til stede samt en lokalt ansatt fra Utviklingsfondets kontor i Malawi.