Utviklingsfondet har utgitt en rapport om CAV med fokus på arbeidet i Honduras. Den er utgitt på både norsk, engelsk og spansk og kan lastes ned her: http://bit.ly/1Pub3xt
Utviklingsfondet har utgitt en rapport om CAV med fokus på arbeidet i Honduras. Den er utgitt på både norsk, engelsk og spansk og kan lastes ned her: http://bit.ly/1Pub3xt

Klimakrisa er ikke lenger et utopisk framtidsscenario, vi vet at mange mennesker i utviklingsland allerede kjenner konsekvensene av klimaendringene på kroppen. Klimatilpasning handler om å gjøre valg som demper konsekvensene av klimaendringene. I dag er det mange land som har sagt at de vil og må gjøre noe med klimatilpasning. De nøler imidlertid med å bruke penger på fattige mennesker på landsbygda. Mer klimatilpasning må skje der hvor menneskene er mest sårbare – på landsbygda hvor fattige mennesker bor.

CAV på en, to, tre

Utviklingsfondet har utviklet en egen metode for klimatilpasning som vi kaller klimatilpassede landsbyer. CAV-metoden (Climate Adapted Villages) er basert på deltagelse og innebærer tre trinn: 1) kunnskap og analyse, 2) planlegge og gjennomføre, og 3) opprettholde og videreføre. 
 

1. Kunnskap og analyse

Kvinner og menn på landsbygda bruker sine egne erfaringer for å analysere hvordan klimaendringer truer deres levekår. Eksperter bidrar med å knytte erfaringene opp mot kunnskap om klimaendring. Etter analysen diskuterer de lokale hvordan de kan redusere de negative konsekvensene. Resultatet blir dokumentert for bruk i neste trinn.

 

2. Planlegge og gjennomføre

Landsbyboerne beslutter hva de i fellesskap skal gjøre for å redusere sårbarhet for klimaendring. Utviklingsfondet bidrar med begrensede midler under forutsetning av at lokalsamfunnet tar ansvar for planlegging, gjennomføring og forvaltning av midlene. Prosjektet bidrar med råd om hvordan pengene skal forvaltes på en forsvarlig måte. Lokalt eierskap er nøkkelen - kollektive handlinger og kollektivt ansvar må ha en sentral rolle.
 

3. Opprettholde og videreføre

Utviklingsfondet støtter lokalsamfunn i oppstartsfasen av klimatilpasning på landsbygda, men har som mål at myndighetene i landet selv tar ansvar og støtter tiltakene videre. Dette er lettere når befolkningen har en godt dokumentert sårbarhetsanalyse og en prioritert plan.
 
Da viser de at de kan gjennomføre prosjekter i felleskap og bruke tilgjengelige ressurser fornuftig og forsvarlig. Forutsetningene er imidlertid ganske krevende. Landsbyer som deltar må ha institusjoner som er sterke nok til å forvalte ressurser og opprettholde kontinuiteten i tiltak for å redusere sårbarhet.