Utviklingsfondet har utgitt en rapport om vår modell for Climate Adapted Villages (CAV) med fokus på arbeidet i Honduras. Den kan lastes ned her: http://bit.ly/1EPMDdy
Utviklingsfondet har utgitt en rapport om vår modell for Climate Adapted Villages (CAV) med fokus på arbeidet i Honduras. Den kan lastes ned her: http://bit.ly/1EPMDdy

I 2012 begynte vår lokale partner Fundación para la Investigacion Participativa (FIPAH) i Honduras med «Climate Adapted Villages» (CAV). Prosjektet er gjennomført i Santa Cruz i Honduras, med veiledning og økonomisk støtte fra Utviklingsfondet.

Det ble fra starten av lagt vekt på at hele prosessen skulle ha et sterkt lokalt eierskap. Deltakere kom fra fire forskjellige landsbyer i Santa Cruz. Med hjelp av god informasjon og kart over området bidro befolkningen til å analysere sårbarhetene og utforme en plan for klimatilpasning. Det ble også opprettet en styringskomité for å gjennomføre planlagte tiltak.

Mikrokreditt med grønne renter

I tråd med sin egen tilpasningsplan bestemte befolkningen i Santa Cruz at deler av midlene som sto til rådighet skulle brukes til oppgradering av en forfallen bro, samt til oppbygging av en frøbank. Faren for mer flom i framtiden gjør at det er viktig at broen er i god stand. Frøbanken vil hjelpe med reservefrø når avlingene svikter, for eksempel på grunn av flom eller tørke.

Resten av pengene i prosjektet er satt inn i et mikrokredittsystem hvor halvparten av låntakerne er kvinner. De som får mikrokreditt tilbakebetaler lånet med renter, men ikke bare det. Det er også et krav om «grønne renter». Det vil si at de som får lån må gjennomføre klimatilpasningstiltak på egen eiendom. Dette kan for eksempel være tiltak for jordvern eller planting av trær. Brorparten av investeringene i Santa Cruz krever dugnadsarbeid. Det ligger mye frivillig innsats i dette, men det gjøres med glede ettersom fordelene kommer alle til gode.

Knyttet bånd

Klimatilpasningsplanen i Santa Cruz har knyttet bånd mellom folk i høyereliggende og lavereliggende områder. -Vi kjente ikke hverandres områder og forsto ikke viktigheten av samarbeid, sier lederen for styringskomiteen for klimatilpasningsplanen i Santa Cruz.

-Avskoging var et problem i området men siden den fant sted høyere opp, trodde vi at det ikke var vårt ansvar. Nå skjønner vi at dette angår oss, og det viktigste er at vi forstår at vi har et felles ansvar for å beskytte viktig ressurser som vann, skog og jord i hele Santa Cruz.

Passer på pengene

Det er ikke nok å lage sårbarhetsanalyser og tilpasningsplaner. For at en landsby skal bli godt tilpasset til klimaet er man avhengig av at befolkningen har kapasitet til å bruke midlene som er gitt fra Utviklingsfondet eller andre givere på en fornuftig måte. Dette forutsetter god lokal organisering. I Santa Cruz finnes det en sterk samvirkeorganisasjon som tar ansvar for forvaltning av midlene.

Lokale myndigheter er med

For å øke bærekraften i CAV, ble lokale myndigheter invitert med. Dette gir myndighetene økt eierskap til prosjektene. Resultatet har vært at ordføreren, sammen med styringskomiteen i Santa Cruz, også har funnet andre finansieringskilder som bidrar til å dekke flere andre tiltak som ble identifisert gjennom CAV prosessen.

Framtidsfond

Et resultat av det økte finansierings-grunnlaget er opprettelsen av et fond: Fondo de Financiamiento para Servicios Ambientales (FONSAM). FONSAM brukes til å skaffe ekstrafinansiering til klimatilpasningsplanen i Santa Cruz. I samarbeid med lokale myndigheter har vår partner FIPAH og befolkningen i Santa Cruz laget et forslag til en skattereform for Otoro, kommunen hvor Santa Cruz er lokalisert. Én prosent av vannavgiften som befolkningen i Santa Cruz allerede betaler skal gå til FONSAM. Midlene skal deretter brukes til direkte finansiering av tiltak identifisert i Santa Cruz’ klimatilpasningsplan.

Det er gledelig å se at opprettelsen av klimatilpassede landsbyer i Honduras har vært så vellykket. Nøkkelen til suksess har vært at lokalbefolkningen og myndighetene har tatt eierskap til tiltaket og funnet en bærkraftig måte å finansiere og gjennomføre klimatilpasning på. Dette vil vi forsøke å ta med oss inn i liknende prosjekter andre steder.

Skrevet av Rosalba Ortiz, Programkoordinator i Utviklingsfondet med ansvar for Mellom-Amerika, agrobiodiversitet og klima.