I underkant av 50 personer fra alle kontinent deltok på møtet. Hovedsakene var de viktigste politiske sakene som behandles i FNs komité for verdens matsikkerhet (CFS), deriblant investeringer i landbruket. Arbeidet i FN med å utvikle mål for bærekraftig utvikling og hvordan en skal styrke arbeidet for å fremme bærekraftig landbruk - matsuverenitet, agroøkologi og småbrukerlandbruk – i det internasjonale året for familielandbruk i 2014 ble også behandlet på møtet. 

IPC har siden nettverket ble dannet i 2002 spilt en viktig rolle for å legge forholdene til rette for at representanter for småskala matprodusenter skal kunne delta i viktige internasjonale prosesser, først og fremst i FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO. Uten IPCs aktive arbeid hadde det heller ikke vært noen omfattende reform av FNs komité for verdens matsikkerhet (CFS). Reformen er unik i hele FN-systemet. Alle sivilsamfunnsorganisasjoner som ønsker å delta har organisert seg i en egen uavhengig mekanisme, med småskala matprodusenter i sentrum. Representanter for sivilt samfunn har nå full deltakelse i CFS på lik linje med representanter fra FNs medlemsland, bortsett fra stemmerett. Denne reformen har gitt sivilt samfunnsorganisasjoner langt større innflytelse, og det er en viktig styrking av demokratiske prosesser. Nå er det flere andre FN-organ og representanter fra sivilt samfunn som arbeider på andre områder enn mat og landbruk, som bruker erfaringene fra reformen av CFS til å reformere andre FN-prosesser og organ.

Ansvarlige investeringer i landbruket

I oktober 2014 skal Komiteen for verdens matsikkerhet (CFS) vedta prinsipper for ansvarlige investeringer i landbruket. Prosessen som skal lede fram til vedtaket har allerede pågått i et par år. Nå går arbeidet inn i en avgjørende fase, først med regionale konsultasjoner over hele verden og så med forhandlinger i Roma på selve teksten. Dette vil være den viktigste politiske prosessen det kommende året for de sosiale bevegelsene og frivillige organisasjoner som arbeider med mat og landbruk. 

Noe av det viktige som har skjedd så langt i tilknytning til arbeidet med prinsipper for ansvarlige investeringer i landbruket, er at fakta er kommet på bordet om at bøndene selv er uten tvil de største investorene i landbruket. De står for rundt 70 % av alle investeringer i landbruket. Offentlige investeringer står for opp mot 24 % av alle investeringer, så private investeringer (utenom bøndene selv) står for bare 1-2 % av alle investeringer i landbruket. Dessverre går mye av dette til landbruk som ikke er bærekraftig og til landran.  En av målsettingene til organisasjoner fra sivilt samfunn som arbeider med prinsippene for ansvarlige investeringer i landbruket, er at de skal bli så klare og gode at de kan brukes til å stoppe landran og være nyttig redskap i arbeidet for reelt bærekraftig landbruk – mot landbruk som ikke er bærekraftig.