Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel. Nettverket koordineres av Norges Bygdekvinnelag i samarbeid med Utviklingsfondet.

 

Medlemmer: Biologisk-dynamisk forening, Coop Handel Norge, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Grønn hverdag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag,  Norges Miljøvernforbund, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Oikos – Økologisk Norge, Spire – Utviklingsfondets Ungdom, Utviklingsfondet

- Dette er den beste julegaven vi kunne fått, jubler Kathrine Kleveland, leder av Norges Bygdekvinnelag og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr. – Vi er glade for at regjeringen håndhever den norske genteknologiloven, som vektlegger at også bidrag til bærekraftig utvikling, samfunnsnytte og etikk er nødvendig for at en GMO skal bli godkjent.

Regjeringen begrunner forbudet med at bruk av denne genmodifiserte rapslinjen kan føre til at frø kommer på avveie og spirer i norsk natur. Rapsfrø er spiredyktige lenge, selv etter flere år i jorda. Dersom genmodifisert raps etablerer seg, vil pollen kunne spres over relativt store avstander med vind og insekter. Praktiske følger av dette er at ugras kan bli sprøytemiddelresistente, eller at resistente rapsplanter kan opptre som ugras i andre avlinger. Regjeringen fastslår at rapsen ikke er samfunnsnyttig gitt at det finnens annen raps som dekker norske behov og det er stor motstand mot rapsen. Pressemeldingen fra Miljøverndepartementet kan du lese her.

Det er like liten etterspørsel etter og stor motstand mot de tre andre GMOene som også ligger på regjeringens bord. To typer mais som er begge er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, hvorav det ene så skadelig at det er forbudt brukt i Norge.  I tillegg er det snakk om en potet som er genmodifisert til å få endret stivelsesinnhold til bruk i industrien. Poteten inneholder gen som koder for antibiotikaresistens, som det er direkte forbud mot i den norske fôrforskriften.

- Vi forventer nå at regjeringen også sier nei til disse GMOene siden ingen av dem oppfyller kriteriene i genteknologiloven, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

 

Kontakt:

  • Kathrine Kleveland, 92 82 51 62
  • Bell Batta Torheim, 41 1234 04