Trykk her for å lese hele rapporten.
Trykk her for å lese hele rapporten.

Temperatur og nedbør er to av tingene som har aller størst betydning for matproduksjonen vår. Det er også det som vil endre seg mest i forbindelse med klimaendringene. Hyppigheten av ekstremvær, som mye regn, vind, flom og tørke er også viktig. Slike hendelser kan på kort tid sette et helt lands matproduksjon ut av spill. Vi må gjøre hva vi kan for å umiddelbart kutte i utslippene våre. Samtidig må vi tilpasse oss de endringene som uansett kommer til å skje.

Nødvendig med klimatilpasning i Norge
Sommeren 2018 opplevde Norge den verste tørken på 70 år. I 2017 var det i stedet for mye vann som var problemet. Det er nettopp slikt vi vil får mer av i fremtiden. Hvor mye avhenger av i hvilken grad vi klarer å redusere dagens utslipp. Kutter vi ikke raskt i utslippene våre vil vi før slutten av dette århundret kunne ende opp på en temperaturøkning i Norge på over seks grader. I tillegg vil vi få flere dager med kraftig nedbør.

Økte temperaturer vil medføre kortere vintre og lengre vekstsesong. Dette kan høres positivt ut, med det kan imidlertid motvirkes av tørkeperioder, slik vi opplevde i 2018. Blir det generelt varmere vil nemlig tørkesomrene bli mer ekstreme. På den andre siden vil vi få mer nedbør. For mye regn kan gi store problemer, blant annet fordi det ikke går an å kjøre med tunge traktorer på våte jorder. En annen trussel når det blir varmere i Norge, er nye skadedyr og plantesykdommer, som får bedre forhold når temperaturene øker og vintrene blir mildere. Norge vil også påvirkes indirekte. Avlingssvikt i andre land kan føre til mangel  på viktige importvarer, som matkorn og fôrråvarer.

Til tross for at vi bor i et av verdens rikeste land er vår matforsyning altså sårbar for de svingningene som klimaendringene medfører.

Enda verre er det for småbønder i fattige land. Mennesker som er direkte avhengig av landbruket for sin families overlevelse er ekstremt sårbare. Mister de avlingene sine har de ingenting. I tillegg mangler fattige småbønder ofte tilgang til helt nødvendige innsatsfaktorer slik som gjødsel og gode såfrø, vanningssystemer og ikke minst informasjon og rådgiving. Det gjør det vanskelig for dem å tilpasse driften sin til endrede dyrkingsforhold.

Klimatilpasning i Malawi – et av verdens fattigste land
Malawi er et av verdens fattigste land. Dersom dagens utslipp av klimagasser fortsetter, vil Malawi trolig oppleve en temperaturøkning på fire grader. Man forventer også mer ekstremregn og flere tilfeller av flom. For hvete- og maisavlingene er klimaendringene en stor trussel. Kornavlinger over hele Afrika sør for Sahara vil – med mindre vi tar kraftige grep – kunne reduseres på mellom 18 og 22 prosent. Dette er svært alvorlig for et kontinent som allerede er helt avhengig av import av matvarer.

Malawi domineres av små familiebruk og landbruket utgjør en stor del av økonomien. Sårbarheten overfor klimaendringene er dermed spesielt stor. Denne sårbarheten forsterkes av lite utbygd infrastruktur og få ressurser til å tilpasse seg. Utbredt fattigdom betyr at langt fra alle i Malawi har mulighet å spise seg mette. I 2014 var så mye som 42 % av alle barn under fem år kronisk underernærte. Disse problemene vil forsterkes ytterligere når Malawis matproduksjon rammes av negative klimaeffekter.

Så lenge landbruk utgjør en stor del av landets økonomi, er Malawi veldig utsatt også for små endringer. Dette vil nemlig både ramme egen matproduksjon, og evnen til å importere mat. Det er derfor et stort behov for tilpasninger i jordbruket for å sikre befolkningen og styrke landets økonomi.

Endring er mulig!
Heldigvis finnes det grep vi kan ta. For å tilpasse seg trenger lokalsamfunn tilgang til informasjon om hva som skjer med klimaet og hvordan de kan forberede seg best mulig.

Utviklingsfondet bidrar til at fattige småbønder får opplæring i bærekraftige og klimasmarte landbruksteknikker. Vi sikrer tilgang til gode såfrø og plantesorter som er bedre tilpasset tørt eller vått vær. Vi hjelper dem å organisere seg, slik at de kan forhandle frem bedre priser for varene sine, unngå kostbare mellomledd og nå ut nye markeder utenfor landsbyen. Vi sikrer at de får tilgang til lån og kreditt, slik at de kan investere i egen produksjon eller starte opp små bedrifter, noe som gir økte inntekter og flere arbeidsplasser. Vi jobber politisk for å styrke småbønders rettigheter.

Det er bærekraftig utvikling i praksis. Du kan bidra gjennom å støtte vårt arbeid. Slik kan vi nå ut til enda flere.