Politiske aktivister og andre interesserte fra hele verden samlet seg nylig i Montreal i Canada på det 12. Verdens sosiale forum. I løpet av de seks dagene forumet varte, ble det avholdt over 1500 seminarer, møter, utstillinger og kulturarrangement. Til sammen deltok over 50000 på dette store politiske verkstedet!

Utviklingsfondet deltok på forumet av flere grunner. Dette er en møteplass der vi får informasjon, inspirasjon og synspunkter fra mange personer og organisasjoner, og der informasjon om Utviklingsfondets arbeid og standpunkter kan spres. Utviklingsfondet er en del av den globale bevegelsen som arbeider for en annen verden – en verden uten fattigdom, sult og alvorlige miljøproblemer. Ved å være tilstede bidrar vi til å styrke denne internasjonale bevegelsen.

Forumet i Montreal er det 12. Verdens sosiale forum. Det første ble avholdt i Porto Alegre i Brasil i 2001. De ble dannet som et motstykke til Verdens økonomiske forum som hvert år blir avholdt i Davos i Sveits. Der møtes først og fremst ledere for storselskaper og høytstående politikere. Verdens sosiale forum er for politiske aktivister og andre som vil skape en annen, rettferdig og miljøvennlig verden. Mottoet som forumet samler seg under, er det samme som fra starten: En annen verden er mulig!

Møteplass og politisk verksted

Det er mange viktige sider ved forumet. Det er en viktig møteplass der organisasjoner som arbeider med de samme temaene kan møtes, og der en kan knytte nye kontakter. Verdien av direkte menneskelig kontakt er ikke blitt mindre selv om e-post og sosiale media gjør det enklere å holde kontakt og etablere nye.

Jeg har i løpet av de tre første dagene av forumet snakket med flere representanter for Utviklingsfondets samarbeidspartner La Via Campesina – småbondebevegelsen som representerer mer enn 200 millioner småbrukere i mer enn 70 land, og fått ny informasjon om hvordan de arbeider i flere land. Jeg har også snakket med 20-30 andre personer fra organisasjoner verden over. Noen kjente jeg fra før, andre er nye kontakter. Forumet er en unik møteplass for politiske aktivister og organisasjoner som arbeider for en annen og rettferdig verden.

Matsuverenitet og agroøkologi

Det har vært flere seminarer både om matsuverenitet og agroøkologi under forumet. De har vært gode og nyttige på flere måter. Konkrete tiltak, praksis og erfaringer på grasrotnivå i forskjellige deler av verden er blitt presentert og samtidig satt inn i en større politisk sammenheng; hvordan skal landbruket endres slik at det blir reelt bærekraftig? Situasjonen når det gjelder utpining av jord, tap av biologisk mangfold, overforbruk av vann, klimaendringer og helseskader knyttet til bruk av kjemiske sprøytemidler er skremmende! Heldigvis finnes de alternativer til de ulike formene for miljøskadelig landbruk som dominerer store deler av landbruket, ikke minst i de industrielle landene.

Det er en raskt voksende bevegelse for agroøkologisk landbruk. Eksempler fra bl.a. Afrika, Mellom-Amerika, India – og Norge ble presentert på et par av seminarene jeg deltok på. De gir håp og optimisme! Erfaringene viser at et mangfoldig landbruk, basert på lokale ressurser og samspill med naturen, uten eller med minimal bruk av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, kan produsere mye mer mat per arealenhet enn industrilandbruket og gi større inntekter for bøndene, spesielt for fattige småbønder i utviklingsland.

Klimaendringer

Ikke overraskende er det mange seminar og arbeidsgrupper på Verdens sosiale forum som handler om klimaendringer. Noe av det viktigste ved Verdens sosiale forum på dette området, har vært å styrke samarbeidet mellom ulike grupper og på tvers av landegrenser. Alvoret i klimaendringene er understreket både gjennom konkrete eksempler og med henvisning til grundige forskningsrapporter, spesielt virkningene for landbruket i utviklingsland og for de mange hundre millioner av mennesker som er knyttet til og avhengige av småskalalandbruket i utviklingsland.

Det er umulig å si hvor viktig forumet i Canada er for kampen mot klimaendringene og for å tilpasse seg de endringene som skjer, men at det bidrar til å styrke arbeidet, bør det ikke herske tvil om.

Internasjonal handelspolitikk

Det er en stor og voksende bevegelse over store deler av verden mot internasjonale frihandelsavtaler. Det gjenspeiles også på forumet i Montreal. Som på de fleste områder, er det interessene til multinasjonale storselskaper som står opp mot interessene til folk flest og hensynet til miljøet. Det gjelder for avtalen om handel med tjenester som også Norge deltar i, og de omfattende frihandelsavtalene mellom EU og USA, mellom USA og land i Asia, og mellom EU og enkelte utviklingsland.

Mange innlegg på seminarene om handelspolitikk har understreket at det er et skifte i holdningen til slike handelsavtaler i store deler av befolkningen. Skepsisen og den aktive motstanden mot både ideologien som ligger bak disse avtalene, og konkrete regler som foreslås, er mye større enn for bare et par år siden. Det viste seg også i nominasjonsprosessen for presidentkandidater i USA. Det er imidlertid en stor bekymring at de som vil bli rammet hardest – fattige i utviklingsland, har lite kunnskap om alvoret i situasjonen og om hva som foregår i forhandlingene.

På World Social Forum i Montreal, Canada
Aksel Nærstad
Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Utviklingsfondet