Les mer:

Det er konklusjonen i Utviklingsfondets høringssvar på «gjennomgang av tiltaka som vart innførte i norsk rett ved gjennomføringa av EUs patentdirektiv m.m».

Utviklingsfondet mener de såkalte avbøtende tiltakene, som ble innført da Norge implementerte EUs patentdirektiv med gyldighet fra 1. februar 2004, ikke er tilstrekkelig for å motvirke de negative konsekvensene av direktivets system for patentering av planter, dyr og biologisk materiale. De avbøtende tiltakene gjelder uansett kun en liten del av patentene som kan bli gjeldende i Norge. Derfor bør regjeringen ha en langt bedre oppfølging av patentpraksisen til det europeiske patentkontoret, for å hindre for omfattende matpatenter.

Høringsbrevet har et snevert fokus på om disse tiltakene har fungert i tråd med formålet, altså å avbøte mulige uheldige sider på enkelte områder, og gir bare begrenset informasjon om øvrig implementering av patentdirektivet.

Det sentrale og nye med patentdirektivet var at det ble lov å patentere planter og dyr med den hensikt å stimulere bioteknologisk innovasjon og utenlandske investeringer i Norge. Men har mulighet for å kunne patentere planter og dyr bidratt til en blomstrende bioteknologisk industri i Norge? Mer informasjon og analyse av effektene av patentdirektivet i sin helhet ville gitt en grundigere forståelse av effektene av de avbøtende tiltakene. Høringsbrevets manglende vurdering av de avbøtende tiltakene i en slik sammenheng begrenser nytten av å se på de ulike tiltakene isolert sett.

Les hele høringssvaret (pdf)