Utviklingsfondet

Spear Capital

Spear Capital er et private-equity fond har investerer i selskaper i Afrika sør for Sahara. Fondet ble startet opp på prinsippet om å utvikle bedrifter gjennom partnerskap med ledende entreprenører, og støtte dem gjennom en kombinasjon av økonomisk støtte og driftskompetanse. Spear Capital investerer i små- og mellomstore bedrifter (SMB) som kan vise til gode resultater, og de aktuelle bransjene er i hovedsak telekommunikasjon, forbruksvarer og infrastrukturutvikling. Spear Capital investerer ikke i sektorer med politisk risiko som olje, gass eller gruvedrift.

Visjon: Tilegne seg eierandelser i selskaper med konkurransefortrinn, sterke ledergrupper og tilgang til voksende markeder
Hva: Investeringsfond
Hvor: Afrika sør for Sahara
Hvem: Spear Capital
Når: 2013

Investeringene som gjøres av Spear Capital er blant annet kjennetegnet av følgende kriterier: Fondet skal ha en sterk operativ og strategisk innflytelse i investeringene som gjøres. I investeringene som gjøres skal det være en stor grad av lokal styring og forankring. Sektorene det investeres i skal være preget av innsyn og åpenhet i virksomhet. Det skal investeres i selskaper som har stort potensiale for en videre regional ekspandering. Selskapene det investeres i skal ha definerte og klare målsetninger. Det skal alltid være utarbeidet en 'exit-strategi' før det gjøres en investering.

Samlet har fondet en egenkapital på 100 millioner kroner, og den største enkeltinvestoren i Spear Capital er Kjetil Holta, som har allokert 60 millioner kroner til fondet. Investeringene skal gjøres på bakgrunn av en langsiktig visjon, noe som gir de involverte partene den nødvendige forutsigbarheten til å oppnå selskapets fulle potensiale.

Fondet har så langt investert i tre selskaper, og investeringsporteføljen er anslått å ha en samlet omsetning på USD 325 millioner med en EBITDA (fortjeneste før renter, skatt og avskrivninger) på USD 20 millioner i 2017. Siden oppstarten i august 2013 har fondet oppnådd en internrente på 24,1%. Spear Capital har så langt investert i følgende selskaper: Metro Wholesalers i Zimbabwe, Dendairy i Zimbabde og New Afrika Inks i Sør-Afrika.

Fondet legger stor vekt på at investeringene skal være underlagt retningslinjer som medfører at det bidrar til positive innvirkninger på samfunnet og miljøet i de områdene investeringene gjøres. For å oppnå dette målet, har Spear inngått et samarbeid med en av Afrikas ledende ESG (Environmental, social and corporate governance) konsulentfirmaer for å vedlikeholde disse standardene.