Utviklingsfondet

Sult og matsikkerhet

Det overrasker mange at flertallet av de som sulter i verden selv er matprodusenter. Rundt halvparten av de som lever med sult er bønder med små og ofte karrige åkerlapper. Disse er en spesiell målgruppe for Utviklingsfondets arbeid.

Gjennom satsing på småskala landbruk, biologisk mangfold og tilpasning til klimaendringer og alternative inntektskilder jobber våre partnere med å gjøre folk bedre rustet til å møte utfordringene i hverdagen. Samtidig jobber vi politisk, for å endre politikk og rammebetingelser til det bedre for de fattige i verden. Utviklingsfondet mener at for å bekjempe sulten i verden må man jobbe både med politikk og praksis, både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vi arbeider for matsikkerhet for hvert individ på husholdningsnivå, lokalt, nasjonalt og globalt plan. Vi mener det er viktig at hver stat, så lang som mulig, produserer nok basismatvarer til sein egen befolkning. Samtidig er det nødvendig å utrydde fattigdom i alle stater og lokalsamfunn, gi folk muligheter til tilstrekkelig inntekt og å sikre velfungerende lokale og nasjonale markeder for mat.

Et bærekraftig og produktivt landbruk

I prosjektene våre i felt, er utvikling av bærekraftige landbrukspraksiser bærebjelken i arbeidet mot sult. Økt produksjon er nødvendig, men dette kan ikke gå på bekostning av miljøet og ødelegge grunnlaget for videre matproduksjon. Forskjellige metoder tas i bruk på forskjellige steder, men en grunntanke i arbeidet er at alt gjøres i samarbeid med lokale organisasjoner for sammen å komme fram til den beste måten å møte ufordringene lokalsamfunn står overfor. (Les mer om landbruksbistand her)

Utviklingsfondet støtter prosjekter som fremmer samarbeid og organisering slik at fattige familier kan samarbeide om å produsere mer og bedre mat.  Fellesnevneren er at metodene tar vare på naturen og det biologiske mangfoldet, samtidig som det kan føre til økt produksjon og økte inntekter for bonden og hennes familie. Konkrete tiltak inkluderer videreforedling av frø for å bevare det biologiske mangfoldet som er livsviktig for matproduksjon, utdeling av frø fra lokale frøbanker, arbeid for å forbedre tilgangen på vann og tiltak for å bedre husdyrs helse.  Opplæring i bærekraftig jordbruk reduserer både fattigdom og sårbarhet. Utviklingsfondet støtter for eksempel tiltak der nye varianter av kassava og peanøtter blir tatt i bruk på landsbygda, slik at folk blir mindre utsatt for tørke, og får et bedre ernæringsgrunnlag. Prosjektet har gitt bønder muligheten til å jobbe som rådgivere og de deler sin kunnskap og erfaring om økologisk landbruk med andre.

Alternative inntektskilder

Selv om landbruk er hovedaktiviteten til de fleste vi jobber med, er det ofte en sikkerhet å ha flere bein å stå på. Derfor arbeider vi også med utvikling av alternative inntektskilder. Disse blir ofte til gjennom samarbeid i grupper og sparing og lån, såkalt mikrokreditt.

Politisk påvirkning

Sammen med tiltak på grasrotnivå, jobber Utviklingsfondet for å styrke lokale organisasjoner og sivilsamfunn så de selv kan påvirke politikk og utviklingsplaner i landene de jobber i. Dette foregår gjennom kapasitetsbygging, erfaringsutveksling og bygging av nettverk mellom organisasjoner i de ulike landene vi jobber i.

Fordi sultproblemet til syvende og sist er et politisk problem, er deltakelse i mange forskjellige internasjonale forum også en viktig del av Utviklingsfondets arbeid. Her fremmer vi retten til mat, og prinsippet om matsuverenitet, som viktige instrumenter for å avskaffe sult. Sammen med andre likesinnede, håper vi å kunne styre internasjonal politikk i en retning som tar mer hensyn til de som sulter og er fattige.