Bønders rettigheter dreier seg om å gjøre det mulig for bønder å fortsette med å ta vare på og videreutvikle plantegenetiske ressurser, og å anerkjenne og belønne dem for deres uvurderlige bidrag til verdens lager av genressurser.

Plantegenetisk mangfold er trolig den aller viktigste miljøfaktoren for matproduksjon fordi dette mangfoldet gjør det mulig å tilpasse produksjonen til endrede miljøforhold som plantesykdommer og klimaendringer. Følgelig er bønders rettigheter, som sikrer en bærekraftig forvaltning av plantegenetiske ressurser, helt avgjørende for nåværende og framtidig matsikkerhet. I tillegg er bønders rettigheter viktig i fattigdomsbekjempelse, siden rundt tre fjerdedeler av verdens fattige bor på bygda og er avhengige av landbruk for å overleve.

Bønders rettigheter er anerkjent i Den internasjonale plantetraktaten. Plantetraktaten anerkjenner bønders enorme bidrag i å bevare og utvikle plantegenetiske ressurser, og foreslår tiltak for hvordan disse rettighetene kan beskyttes og fremmes. Plantetraktaten definerer ikke spesifikt hva bønders rettigheter er. Farmers’ Rights prosjektet ved Fridtjof Nansens Institutt har kommet fram til denne definisjonen på bønders rettigheter:

«Farmers' Rights consist of the customary rights of farmers to save, use, exchange and sell farm-saved seed and propagating material, their rights to be recognized, rewarded and supported for their contribution to the global pool of genetic resources as well as to the development of commercial varieties of plants, and to participate in decision making on issues related to crop genetic resources».

Utviklingsfondet mener denne definisjonen fanger opp viktige sider ved bønders rettigheter. Spesielt er bønders rett til å ta vare på, bruke, bytte og selge såvare de har spart fra egen avling viktig. Denne retten blir blant annet begrenset av patenter og plantesortsbeskyttelse. I tillegg til at bønder gis rettslig handlingsrom til å ta vare på plantemangfoldet, er det viktig at de støttes politisk og at jobben de gjør anerkjennes. Samtidmener vi at bønder selv må være med å bestemme hvordan bønders rettigheter skal forstås og implementeres.

Våre prosjekter innenfor biologisk mangfold i jordbruket støtter bønders lokale forvaltningssystem for plantemangfold og bidrar dermed til gjennomføring av bønders rettigheter i praksis. Utviklingsfondet jobber også politisk for bønders rettigheter ved å jobbe mot lover om såvare som gjør det forbudt for bønder å bytte såfrø og mot patenter og plantesortsbeskyttelse  som begrenser bønders rettigheter.

I 2014 har Utviklingsfondet bidro Utviklingsfondet til å etablere et nytt initativ for å implementere bønders rettigheter i Malawi sammen med Global Forum on Agricultural Research og Malawiske  Centre for Environmental Policy and Advocacy. Les rapporten fra møte i det nye initiativet i august 2014 her.