Utviklingsfondet

Biologisk mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er et begrep som beskriver mangfoldet av levende organismer. Jordens biologiske mangfold favner om en fantastisk rikdom av planter, dyr og mikroorganismer. Det er variasjoner innen arter, mellom arter og mellom økosystemer, og biologisk mangfold er en fellesbetegnelse for alle disse formene for variasjon.

Biologisk mangfold i jordbruket

Fordi de fleste fattige bor i rurale områder og er avhengig av jordbruk og skogens ressurser, er mangfoldet der en nøkkelfaktor for dem. Mangfold i jordbruket (agro-biomangfold) er en av de mest verdifulle ressursene bønder forvalter, spesielt i utviklingsland. Matplanter finnes i spesielle variasjoner. Disse variasjonene sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer, gir oss et mangfold av smaker, hjelper oss å møte etterspørsel i markedet og gir oss gleden og skjønnheten i en variasjon av matprodukter. Biologisk mangfold er grunnlaget for matsikkerhet i fremtiden. Ulike plantesorter har ulike egenskaper og når man bevarer et mangfold av sorter er det større sannsynlighet for at man han sorter som tåler endrede dyrkingsforhold. Noen planter kan ha spesiell motstandskraft mot pest og sykdommer, andre kan tåle dårlig jordsmonn, tørke eller flom.

Genene og genkombinasjonene som utgjør dette mangfoldet er kalt genetiske ressurser. Disse ressursene opprettholder dagens matproduksjon og støtter levebrødet til bønder over hele verden. Men vi trenger også disse ressursene for å møte fremtiden. Bønder trenger en konstant tilgang på nye plantevariasjoner for å tilpasse seg når jordbruk og klima forandrer seg og for å etterkomme nye behov og ønsker i markedet. Dette krever avling og frø-seleksjon og kan bare fungere så lenge den genetiske frøbasen blir vedlikeholdt og er tilgjengelig.

Bærekraftig landbruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i landbruket er faktorer som henger nøye sammen. Bevaring, bruk og videreutvikling av det biologiske mangfoldet i jordbruket, er en forutsetning for å drive et lokalt og behovstilpasset landbruk.

Utviklingsfondet støtter program innenfor biologisk mangfold i landbruket i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Biologisk mangfold forsvinner

Så mye som 75 prosent av det plantegenetiske mangfoldet i landbruket gikk tapt de siste 50 årene av det 20. århundre. Nærmere halvparten av den genetiske variasjonen innenfor viktige husdyrraser er også blitt borte. Når det genetiske mangfoldet av viktige matplanter og husdyr blir borte, mister bøndene også muligheten til å drive et landbruk tilpasset lokale forhold. I et lite land som Laos for eksempel, forvalter bøndene flere tusen sorter ris i sine åkre. Hver sort ris har en unik genetisk sammensetning, som kan gi:

  • Forskjellig smak, lukt og farge
  • Motstand mot forskjellige sykdommer og skadedyr
  • Tilpasning til ulike geografiske forhold
  • Tilpasning til endringer i klimatiske forhold

Det er ikke tilstrekkelig å lagre genressursene i genbanker. Kun gjennom bruk av mangfoldet kan en kontinuerlig evolusjon av genetisk materiale opprettholdes. Agro-biomangfoldet er et resultat av 12 000 års praksis der bønder velger ut og foredler plantesorter og husdyrraser. Dette mangfoldet er sterkt truet av det moderne og industrialiserte landbruket, som er basert på omfattende inngrep i naturen, genetisk ensretting og intensiv bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Menneskeskapte klimaendringer forsterker denne effekten mange steder, og reduksjon i biomangfoldet reduserer bøndenes mulighet til å tilpasse seg klimaendringene.

Genmodifiserte organismer (GMO)

Genetisk modifiserte organismer er planter som har fått tilført et fremmed gen som kan gi planten en ny og ønsket egenskap. Denne teknologien truer biologisk mangfold, lokal kunnskap og bærekraftige dyrkningsmetoder – dessuten gir det bonden mindre kontroll over matproduksjonen. Det er fortsatt mye vi ikke vet om effektene av GM-avlinger, både for miljø og helse. Når naturen i seg selv kan tilpasse seg endringer, er det bedre å ta i bruk naturlige metoder for å videreforedle planter.

Bønders rettigheter

Siden jordbrukets opprinnelse har bønder tatt vare på og videreutviklet et enormt mangfold av matplanter. Dette plantegenetiske mangfoldet er basisen for all matproduksjon. Bønders rettigheter dreier seg om å gjøre det mulig for bønder å fortsette med å ta vare på og videreutvikle plantegenetiske ressurser, og å anerkjenne og belønne dem for deres uvurderlige bidrag til verdens lager av genressurser.

Patenter

Planteforedlingen har i større og større grad blitt overtatt av store firmaer. Disse firmaene søker patenter på de nye sortene de utvikler for å skaffe seg tidsbegrenset enerett til kommersiell bruk. Utviklingsfondet er imot at det skal være mulig å ta patent på sårfø fordi det vil true matsikkerheten ved å gjøre såfrøene dyrere, gjøre det vanskeligere å forske videre og fordi patenter svekker bønders rettigheter