Kvinner står for over halvparten av arbeidsbyrden i landbruket, men har gjennomgående dårligere vilkår enn menn til å drive landbruk. Det resulterer i at selv om kvinnene jobber mer enn menn, har de ofte dårligere avlinger og tjener mindre penger på det de produserer. Når kvinner får lik tilgang til ressurser som menn så får det store effekter på den økonomiske veksten i utviklingsland.

Kjønnsgapet i landbruket handler også om rettigheter. Forskjellbehandlingen mellom kjønnene er et resultat av manglende anerkjennelse av kvinners rettigheter og samfunnsbidrag, og har store konsekvenser for verdens kvinner. Kvinner er overrepresentert bland verdens fattige, blant under- og feilernærte, analfabeter, landløse og en rekke andre statistikker. Forskning viser også at kvinner er mer utsatt i katastrofesituasjoner som flom og ekstremvær.

Kvinner bidrar i alle arbeidsoppgaver knyttet til landbruket. I tillegg har de hovedansvaret for hjem og omsorg for barn. Likestilling i hjem og landbruk bidrar til at barna får bedre helse og fremtidsmuligheter. Mødre bruker i stor grad overskuddet i landbruk og inntekt til det beste for barna og familien: mer og sunnere mat, helse og skolegang.

Det trengs løsninger som tar hensyn til kjønnsroller og kvinners situasjon i landbruket. Uten det vil vi vanskelig kunne bekjempe sult og fattigdom. I rapporten «Kvinner i landbruket: Bidrag til matsikkerhet, helse og næringsutvikling i utviklingsland» kan du lese mer om dette.

Hvordan jobber Utviklingsfondet med kvinner og likestilling?

Kvinner er en viktig målgruppe og likestilling er en viktig målsetning for Utviklingsfondet. Det å styrke kvinners stilling økonomisk, politisk og sosialt er en viktig del av innholdet i Utviklingsfondets aktiviteter i alle landene vi jobber i. Vi jobber med å redusere de store forskjellene mellom kvinner og menn i våre land. Målet er å øke kvinners deltakelse og å få flere kvinner inn i ledende posisjoner.

Vi jobber med spare- og lånegrupper og gir kvinner opplæring i hvordan de kan etablere små bedrifter. Gjennom spare- og lånegrupper kan de ta opp små lån og starte små bedrifter. Gruppene gir også kvinner eget rom for å diskutere utfordringer, finne felles løsninger, og de får en felles, sterkere stemme inn i lokale beslutningsprosesser Vi er opptatt av å gjøre kvinner bevisst på sin egen situasjon, og å mobilisere kvinner til deltakelse i lokalsamfunnet og samfunnsdebatten.