Det er over 800 millioner mennesker som sulter i verden i dag. I tillegg er nesten to milliarder mennesker rammet av såkalt «skjult sult», det vil si mangel på viktige vitaminer og mineraler som kan gi varige og uopprettelige helseskader. Flesteparten av de som sulter kommer fra lav- og mellominntektsland, og mange av de bor på landsbygda.

Sult og underernæring fører til sykdom og død. Det hindrer barns normale utvikling og gjør det vanskeligere å lære på skolen. Det blir vanskeligere for voksne å jobbe og ta vare på familiene sine når de ikke har tilgang til nok mat.

Verdensbanken er blant mange aktørene som peker på landbruket som den mest effektive måten å bekjempe sult og fattigdom på. Ifølge Verdensbanken er vekst i landbrukssektoren mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i andre sektorer.

Retten til mat er en grunnleggende menneskerettighet. Det står beskrevet i FNs menneskerettighetserklæring fra 1948, senere også i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Det innebærer at myndighetene skal legge til rette for at enkeltpersoner og deres husholdninger har nok og trygg mat. Statene som har signert konvensjonen har forpliktet seg til å respektere, beskytte og til å innfri retten til mat.