Utviklingsfondet Til forsiden

Snever Norad-evaluering av landbruksbistand

Publisert . Skrevet av Aksel Nærstad

Landbruk handler om langt mer enn matsikkerhet skrivet Aksel Nærstad.

Det er veldig positivt at Norad har satt i gang en evaluering av norsk bilateral landbruksbistand, men dessverre er innrettingen på evalueringen så snever at den komme til å gi et helt galt bilde.

Innlegget sto på trykk i Bistandsaktuelt nr 10, 2012

Evalueringen skal kun vurdere landbruksbistanden i forhold til matsikkerhet. Men landbruk dreier seg om langt mer enn matsikkerhet. Landbruk handler også om levekår, økonomi, arbeid, miljø, helse, og kultur.

Det er sterkt beklagelig at Terms of Reference (ToR) for evalueringen sier at “The purpose of the evaluation is to assess to what extent Norwegian funds for agriculture have contributed to food security, with a view to get recommendations for future support”. Det er en drastisk innsnevring av landbruksbistanden. En slik snever vurdering av landbruket kan resultere i at landbruksmetoder som har gitt en stor kortsiktig avlingsøkning, men som bidrar til utpining av jord, mindre evne til klimatilpasning, reduksjon av biologisk mangfold mm, kan bli evaluert som veldig vellykket, mens et prosjekt som har gitt liten økning av matsikkerheten, men bidratt til å bedra naturressursgrunnlaget, bedre helse for lokalbefolkningen og lagt grunnlaget for langsiktig matsikkerhet, kan bli evaluert som dårlig.

En høymekanisert plantasje med et stort forbruk av kunstgjødsel, miljøgifter og vann kan bli evaluert som bra, mens småskala landbruk som produserer på miljømessig bærekraftige måter, men som produserer mindre mat per årsverk, kan bli vurdert som dårlig.

Utviklingsfondet og andre norske organisasjoner har i mange år etterlyst både oversikt over hva norsk landbruksbistand går til, og vurdering av innholdet i bistanden. Vi var derfor veldig glad for at Norad skulle foreta en evaluering av landbruksbistanden. Men med den snevre innrettingen evalueringen nå har fått, kan den gjøre mer skade enn gavn. Den vil ikke kunne legge et grunnlag for anbefalinger om framtidig landbruksbistand.
Politiske myndigheter bør nå gripe inn å be om at evalueringen av landbruksbistanden utvides slik at den også omfatter miljømessig og sosiale forhold.

Emneord: jordbruk, utvikling