Utviklingsfondet Til forsiden

Heia Heikki, heia NASFAM og heia landbruket

Publisert . Skrevet av Andrew Kroglund - Informasjonssjef

Utviklingsfondet er forundret over at regjeringen ikke satser på La Via Campesina, og andre grasrotbaserte organisasjoner, med småskala, klimarobust landbruk som hovedopopgaver.

Småbrukerorganisasjonen Nasfam i Malawi får 100 millioner kroner i støtte fra Norge over fem år. Det er et glededig utvikling og viser at Norge nå mener alvor av å øke støtten til landbrukssektoren.

Men det gjenstår mange viktige veivalg for utviklingsministeren. Hvorfor vil for eksempel Norge ikke støtte den største globale bondeorganisasjonen som eksisterer, La Via Campesina? De har over 200 millioner medlemmer.

Bakgrunnen for saken er at utviklingsminister Heikki Holmås nettopp har vært i vårt hovedsamarbeidsland Malawi og signert en samarbeidsavtale med bondeorganisasjon NASFAM. Organisasjonen har 108.000 medlemmer og er den største uavhengige bondeorganisasjonen i Malawi. Dette ser vi på som et første steg i å realisere nye og mer ambisiøse mål, slik som en ny norsk strategi for landbruksbistand legger opp til.

Og for å holde tunga rett i munnen: Utviklingsfondet har jobbet hardt og strategisk i mange år for å øke bistanden til bærekraftig landbruk i utviklingsland. Det er mange måter å gjøre dette på. Gitt at flertallet av befolkningen i mange land er del av familiedrevne smågårder, vil en metode være å øke den totale satsingen på småbønders egne organisasjoner, kooperativer og prosjekter. Derfor krever Utviklingsfondet at minst 10 % av norsk bistand må gå til landbruksutvikling. Regjeringens forslag til budsjett for 2013 viser at vi nå legger opp til en økning; og satsingen på NASFAM er en del av dette. Men Utviklingsfondet ønsker seg en videre økning fra dagens ca 1 milliard, til ca 2,75 milliarder i 2017. V i ber derfor regjeringen legge frem en opptrapningsplan fra dagens nivå på ca 3 % av totalbistanden til 10 % i løpet av maksimum 5 år.

Vi er også av den formening at staten bør prioritere et bærekraftig, moderne landbruk, med støtte til bondeorganisering, forskning som tjener småbønder, utvikling av lokale markeder, bearbeidingsindustri og lagring. Vi har selv lagt inn konkrete forslag til regjeringen på tiltak og organisasjoner vi mener fyller disse vilkårene. Akkurat her har vi dessverre ikke blitt hørt – enda. Vi er fortsatt forundret over at regjeringen ikke satser på La Via Campesina, og andre grasrotbaserte organisasjoner, med småskala, klimarobust landbruk som hovedopopgaver. Men vi ønsker ikke at denne lille skuffelsen skal ligge som noen sky over landskapet, og velger å se på regjeringens betydelige satsing på NASFAM som et første skritt på veien. Også Utviklingsfondet samarbeider med NASFAM i felt, og vi vil gjøre vårt beste for at norske midler til organisasjonen og til landbruket ellers brukes mest mulig effektivt og fremtidsrettet.

Emneord: jordbruk, utvikling