Utviklingsfondet

Vårt arbeid

Utviklingsfondet støtter fattige mennesker i deres eget arbeid for å kunne fø seg selv, komme seg ut av fattigdommen og sikre miljøet. Utviklingsfondet har siden 1978 kombinert miljø- og utviklingstiltak i konkrete selvhjelpsprosjekter. Vi fokuserer på prosjekter på landsbygda rettet mot matsikkerhet og miljøforvaltning, samt organisasjonsbygging, nettverksarbeid og støtte til det sivile samfunn.

Her er noen av prinsippene vi baserer vårt arbeid på, og som vi mener er viktig for å skape bærekraftige prosjekter som gir resultater:

Lokale partnere i Sør

Utviklingsfondet arbeider gjennom lokale organisasjoner som kartlegger behovene, finner mulighetene og skaffer nødvendige redskaper for å gjennomføre tiltak. En viktig del av arbeidet er å organisere, mobilisere og gi opplæring til lokalbefolkningen. Kunnskapsoverføring på alle plan er et nøkkelprinsipp som gjør lokalsamfunnene i stand til å fortsette tiltak som virker også etter at den økonomiske støtten opphører.

Organisasjonene vi samarbeider med varierer veldig i størrelse og arbeidsfelt. Noen er store profesjonaliserte organisasjoner med mange ansatte som forvalter ulike prosjekter i flere områder, andre er mindre organisasjoner som driver mindre spredt både tematisk og geografisk. Det de alle har til felles er at de aktivt kjemper for utvikling nedenfra og jobber etter prinsippet om at fattige mennesker har medbestemmelsesrett og skal kunne delta i prosesser som angår deres eget liv og framtid.   

Jordbruk skaper utvikling

70 prosent av verdens fattigste bor på landsbygda og må leve av det de selv dyrker. Utviklingsfondet mener at grunnlaget for videre utvikling i Sør ligger i landbruket.  For mange småbønder er det imidlertid vanskelig å dyrke nok mat til å kunne fø familien sin. Nye landbruksteknikker, kjennskap til økologiske dyrkingsmetoder og bevaring og utvikling av det biologiske mangfoldet i jordbruket, gir småbønder en tryggere livssituasjon.

Langsiktig bistand og en bærekraftig utvikling

Fattigdom er en sammensatt problemstilling som må angripes fra flere vinkler og på flere nivåer. For Utviklingsfondet går arbeidet med å bekjempe fattigdom og sikre miljøet hånd i hånd. Vi og våre partnere jobber både lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt for langsiktig bærekraftig utvikling. Vi mener at hjelp til selvhjelp, filosofien vi har jobbet etter siden starten, er nøkkelen til god og langsiktig bistand. Hjelp til selvhjelp handler både om arbeidet for å sikre sosial og politisk deltakelse, å styrke organisasjoner og sivilt samfunn, overføring av teknologi og kunnskap og støtte til konkrete prosjekter for å opprettholde langsiktig og bærekraftig matproduksjon.

En utvikling der en rettferdig fordeling og bærekraftig forvaltning av verdens ressurser står i sentrum, vil sikre gode levekår både for dagens og fremtidens generasjoner. Dette tror vi best kan fremmes gjennom et aktivt, deltakende demokrati, fokus på menneskerettigheter og solidaritet.

Klimatilpasning

Klimatilpasninger kan høres ut som et destruktivt forslag. Bør vi ikke stoppe endringene i stedet for å tilpasse oss? Svaret er både-og. Ambisiøse mål for utslippskutt er nødvendig, men ikke nok, klimatilpasning må til for å løse fattiges problemer slik de opplever dem i dag og kommer til å oppleve dem i lang tid framover.

Klimatilpasning handler om å planlegge for det uforutsette og spre risikoen, og er et sentralt element i Utviklingsfondet langsiktige utviklingsstrategi. Utviklingsfondet støtter mange prosjekter hvor nettopp dette er i fokus. Bedre tilpassede matplanter og flere forskjellige sorter, vanningsanlegg og værvarsling er noen eksempler på tiltak som kan gjøre at folk har mat selv om ting ikke går helt som det skal.

Politisk påvirkning

Utviklingsfondet arbeider sammen med våre partnere i Sør for å påvirke politiske beslutninger og endre de sosiale og økonomiske rammebetingelsene som bidrar til å skape, og opprettholde, fattigdom. Vi arbeider på flere plan ved at vi:

  • Påvirker norske myndigheters utviklings- og miljøpolitiske arbeid. Blant annet gjennom politiske krav, høringsuttalelser, innspill til budsjettprosesser og internasjonale forhandlinger og informasjon til beslutningstakere
  • Støtter våre partnere og lokalsamfunn i deres arbeid med å påvirke sine lokale og nasjonale myndigheter
  • Jobber sammen med partnerne for å påvirke regionale og internasjonale prosesser, multilaterale organisasjoner og internasjonale selskaper
  • Bidrar til opplysningsarbeid i Norge for å informere og påvirke enkeltindivider og fremme menneskerettigheter og solidaritet med verdens fattige med fokus på vårt felles ansvar for en bærekraftig utvikling.  

Finansiering

Utviklingsfondet er helt avhengig av støtte fra privatpersoner og bedrifter for å drive gode miljø- og utviklingsprosjekter. Vi samler inn penger fra private og bedrifter, og mottar støtte fra Norad. Frivillige gaver legger med dette grunnlaget for arbeidet vårt mot sult og fattigdom.

Emneord: miljø, utvikling