Utviklingsfondet

Verdier

Solidaritet

Utviklingsfondet legger vekt på solidaritet overfor undertrykte og marginaliserte grupper, fremtidens generasjoner, samarbeidspartnere og egen organisasjon. Utviklingsfondet vektlegger solidaritet både i ord og handling.

Vi vil derfor:

 • Gjennom praktisk handling vise felles engasjement og samarbeid for felles mål om en rettferdig verden.
 • Være et talerør for undertrykte og marginaliserte folk og arbeide for at deres stemme blir hørt.
 • Arbeide for rettferdighet og mulighet til utvikling gjennom endrede rammebetingelser for fattige grupper og utviklingsland.
 • Etablere samarbeid bygget på langsiktighet.

 

Mangfold

Utviklingsfondet verdsetter mangfold både i kultur og natur.

Vi vil derfor:

 • Ta hensyn til og vise respekt for sosiale, kulturelle og politiske forskjeller.
 • Forvalte natur og miljø med tanke på fremtidige generasjoner.
 • Ta vare på det biologiske mangfoldet.
 • Vise ydmykhet overfor andre kulturer og tradisjoner.
 • Respektere individuelle forskjeller i alt samarbeid.

 

Rettferdighet

Utviklingsfondet arbeider for en rettferdig verden med grunnlag i kollektive og individuelle menneskerettigheter og et demokratisk styresett.

Vi vil derfor:

 • Ikke godta undertrykkelse, urettferdighet og diskriminering.
 • At alle mennesker skal respekteres for sitt egenverd og ha mulighet til å utvikle sine individuelle evner.
 • At alle må kunne leve i sikkerhet og i frihet fra fattigdom. 
 • At alle skal ta samme ansvar for forsvarlig utnyttelse av naturressursene innenfor rammen av bærekraftig forvaltning. 
 • Arbeide for jevnere fordeling av verdens goder; økonomiske ressurser og naturens ressurser.
 • Sikre retten til mat og rent vann for alle. 
 • Ikke akseptere korrupsjon og maktmisbruk.

 

Deltakelse

Utviklingsfondet vil at gjensidig åpenhet og deltakelse skal gi trygghet og godt samarbeid.

Vi vil derfor:

 • Støtte folk som arbeider med å styrke lokale demokratiske strukturer.
 • Realisere menneskelige ressurser og styrke sosial organisering.
 • Ha åpenhet, tillit, lojalitet og fri flyt av informasjon. 
 • Fremme aktiv likeverdig diskusjon i forhandlinger og kommunikasjon, internt og eksternt. 
 • At alle skal ha medbestemmelse på den utviklingen som angår egne liv. 
 • Stimulere til et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling av egne medarbeidere.