Utviklingsfondet

Miljø og utvikling

For Utviklingsfondet går arbeidet med å bekjempe fattigdom og sikre miljøet hånd i hånd. Å kun arbeide mot fattigdom uten å tenke miljø, er en kortsiktig løsning.

Menneskeheten er avhengig av å sikre miljøet for fremtidige generasjoner. Men å bare arbeide for miljøet uten samtidig å bekjempe fattigdom, er heller ingen farbar vei. Vi kan ikke lukke øynene for at over en milliard mennesker lever i absolutt fattigdom – fattigdom som dreper.

De rike landene har ansvaret

Det er rikdommen, og produksjons- og forbruksmønsteret i de rike landene og blant de rikeste i utviklingslandene som utgjør den største trusselen mot miljøet. Når fattige land følger etter på den samme utviklingsveien, blir problemene enda større. Vi hører ofte at Kina og Indias vekst vil bli den endelige spikeren i kista for klodens miljø. Når alle kinesere og indere har byttet inn tohjulingen med bil, vil utslippene av klimagasser bli så stort at det blir umulig å reversere klimaendringene.

Fortsatt er det de rike landene som har hovedansvaret for miljøødeleggelsene. Hvilken rett har vi i de rike landene til å moralisere over andre folks ressursbruk, vi som har forurenset langt mer enn dagens fattige og nylig industrialiserte land?

Bærekraftig forvalting av naturressursene

Riktig forvaltning av naturressursene kan være både miljømessig bærekraftig og et effektivt middel for fattigdomsbekjempelse. I fattige deler av verden er ofte naturressursene altfor hardt utnyttet. Fattige mennesker er nødt til å hente ved i skogen og la husdyra beite alt som er grønt, selv om dette fører til erosjon og færre ressurser på lengre sikt.

Andre steder finner man materielt sett fattige mennesker som på utmerket måte tar vare på naturressursene. Ett eksempel på dette finnes i regnskogen i Brasil. Der hvor urfolksgruppene får råderett over skogen, stanser hogsten.

Selv om det er håp, og ”grønn utvikling” absolutt er mulig, er det hevet over tvil at verden må ta mye større hensyn til miljøet. Økonomisk vekst kan ikke være det ene, overordnede målet med menneskenes eksistens.

Utviklingsfondets arbeid

Utviklingsfondet legger stor vekt på være både en miljøorganisasjon og en utviklingsorganisasjon. Dette innebærer at:

  • hensynet til miljøet er et viktig element i alle prosjektene vi støtter
  • informasjons- og påvirkningsarbeidet vårt handler om både miljø- og utviklingsproblematikk og forsøker å se dette i sammenheng
Emneord: miljø, utvikling